O nama

Fondacija Milan Zloković je osnovana 2016. godine sa misijom da omogući puno rasvetljavanje i afirmaciju dela i ličnosti arhitekte Milana Zlokovića, kao projektanta, umetnika, naučnika i pedagoga. 

Fondacija se zalaže za:

  • obradu i čuvanje originalnih dokumenata iz zaostavštine Milana Zlokovića i obezbeđivanje njihove dostupnosti javnosti;
  • rasvetljavanje dela Zlokovićevog opusa koji do sada nije bio kritički analiziran;
  • očuvanje i zaštitu izgrađenih objekata, posebno spomenika kulture, koje je projektovao Milan Zloković i za podršku uspostavljanju statusa spomenika kulture na zgradama koje to zavređuju;
  • promociju dela Milana Zlokovića i posredno, dometa nacionalne arhitektonske prakse i srpske kulture uopšte;
  • održavanje sećanja na delo i ličnost Milana Zlokovića

Fondacija od svog osnivanja radi na sređivanju i obradi zaostavštine Milana Zlokovića radi formiranja Legata Milana Zlokovića u Muzeju grada Beograda, kao i na obradi materijala kojim će raspolagati Fondacija. Ovo čini okosnicu obimnog posla koji je realizovan uz asistenciju Muzeja i prijatelja Fondacije. Druga važna aktivnost na kojoj Fondacija kontinuirano radi jeste saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na pripremi i sprovođenju postupaka za proglašenje Zlokovićevih dela kulturnim dobrima.

Fondacija je 2017. sa Muzejom grada Beograda zaključila sporazum o formiranju Legata Milana Zlokovića, kojim su utvrđeni uslovi pod kojim Fondacija poklanja muzeju zaostavštinu arhitekte. Ahitektonski crteži, koji će činiti osnovni sadržaj  ove zbirke biće obrađeni kroz opis, konzervaciju i digitalizaciju (skeniranje). Arhiva će biti dostupna u elektronskom obliku zainteresovanim istraživačima, a originalni crteži će se čuvati i izlagati u Muzeju. Deo građe koja je do sada digitalizovana je već dostupan na internet stranici Muzeja i ta baza će se dopunjavati do završetka obrade arhive. Deo zaostavštine koji ostaje u Fondaciji su naučno-stručna biblioteka sa 1.556 naslova, više od 2.700 akvarela, više hiljada fotografija, razglednica, dopisnica i privatnih pisama, lični predmeti i preostala poslovna prepiska Milana Zlokovića.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, pored značajnih rezultata u zaštiti pet novih objekata u periodu od osnivanja Fondacije, realizuje i izložbe na kojima se izlažu i afirmišu Zlokovićevi arhitektonski i likovni radovi. Aktivna saradnja na izložbama i predavanjima postoji sa Zlokovićevim matičnim, Arhitektonskim fakultetom u Beogradu, kao i sa Filozofskim fakultetom sa kojim je planirano zaključenje sporazuma o saradnji u toku 2020. godine. Izuzetnu saradnju Fondacija ostvaruje i sa Istorijskim arhivom Beograda koji čini promptno dostupnom svu postojeću dokumentaciju Zlokovićevih projekata za potrebe Fondacije. Muzej nauke i tehnike spada među pionire promotera dela Milana Zlokovića i saradjuje sa Fondacijom.

Pored institucija, rad Fondacije svojim savetima i konkretnim akcijama nesebično podržavaju i pojedinci, uglavnom stručnjaci koji se bave delom Milana Zlokovića i koji žele da doprinesu ostvarivanju ciljeva Fondacije. Među njima se izdvajaju dr Ljiljana Blagojević, dr Aleksandar Kadijević, dr Irina Subotić, mr Bojan Kovačević, dr Zorana Đorđević, dr Minja Marjanović, dr Vanja Panić, dr Marija Milinković, dr Dragana Ćorović, Aleksandar Radojević i neki sada već počivši profesori Arhitektonskog fakulteta, dr Branislav Milenković (1926-2020) i Spasoje Krunić (1939-2020).

Posebne zasluge za afirmaciju lika i dela Milana Zlokovića nosi dr Zoran Manević (1937-2019). On je utemeljivač istoriografije novije srpske arhitekture, autor prve izložbe o Milanu Zlokoviću 1985. godine i autor prve monografije o Zlokoviću objavljene 1989. u okviru edicije Srpski arhitekti dvadesetog veka. dr Zoran Manević je autor više naučnih i stručnih radova posvećenih Zlokovićevom stvaralaštvu, prvih kojih su problematizovali istraživanje moderne arhitekture u Srbiji.

Akademik Đorđe Zloković, jedan je od osnivača Fondacije Milan Zloković i prvi predsednik upravnog odbora. Đorđe je sin Milana Zlokovića i rođen je 1927. godine u Trstu. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1951. a na Građevinskom fakultetu 1955. godine. Doktorirao je 1961. godine na Arhitektonskom fakultetu. Još kao student, a i kasnije do očeve smrti, sarađivao je sa njim na svim projektima. Ceo radni vek proveo je na Arhitektonskom fakultetu. Dobitnik je Sedmojulske nagrade za životno delo 1980. godine. Iz zaostavštine Milana Zlokovića od naučnih radova o modularnoj koordinaciji, koji su bili zatečeni u rukopisu, formirao je tri toma i umnožio ih u ograničenom broju primeraka. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti je izabran 1985. godine. Preminuo je u Beogradu 2017. godine.

Prof. dr Milica Mojović, arhitekta, je predsednik upravnog odbora Fondacije i njen glavni sponzor. Milica je ćerka Milana Zlokovića, rođena je 1932. godine u Beogradu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1955. a doktorirala na Mašinskom fakultetu 1979. godine. Još kao student, a i kasnije do očeve smrti, sarađivala je sa njim na svim projektima. Radni vek od 42 godine provela je na Mašinskom fakultetu u svim zvanjima. 

Dr Đorđe Mojović, arhitekta, je upravitelj Fondacije. Đorđe je unuk Milana Zlokovića i sin Milice Mojović, rođen 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1989. godine, gde je i doktorirao 2009. Poslednju deceniju aktivan je na spomeničkoj zaštiti i unapređenju izgrađenih objekata Milana Zlokovića, a od osnivanja Fondacije i na sakupljanju i obradi arhive i ostalim aktivnostima koje promovišu ličnost i delo Milana Zlokovića.

djordje.mojovic@milanzlokovic.org

Dr Nebojša Antešević, arhitekta, scenograf, rođen je 1985. godine u Doboju (BiH). Studirao je na Arhitektonskom fakultetu u Delftu (Kraljevina Holandija), diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a doktorirao iz oblasti istorije arhitekture na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je u zvanju istraživač-saradnik na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.  Područje istraživačkog rada: jugoslovenska moderna arhitektura, srpska savremena arhitektura i savremena pozorišna scenografija. Od 2020. godine je naučno-stručni saradnik Fondacije i kreativni urednik njene internet prezentacije.

 nebojsa.antesevic@milanzlokovic.org

INFORMACIJE ZA ISTRAŽIVAČE

Fondacija Milan Zloković u skladu sa svojom misijom i ciljevima nudi zainteresovanim istraživačima arhitekture mogućnost uvida u deo zaostavštine arhitekte Milana Zlokovića kojim raspolaže Fondacija – biblioteka, fotografije, razglednice i dopisnice, pisma i arhivska građa (dokumentacija) vezana za dugogodišnji projektantski, pedagoški i istraživački rad jednog od pionira arhitekture modernizma u Srbiji. Zainteresovani istraživači bi trebalo da upute Fondaciji zahtev za korišćenje arhivske građe, uz kratko obrazloženje svrhe i teme istraživanja.

Fondacija takođe upućuje molbu svim istraživačima da je obaveste ukoliko su u svojim istraživanjima i radovima obrađivali stvaralaštvo Milana Zlokovića, uz bibliografsko navođenje rada ili teme istraživanja, a ukoliko postoji mogućnost, objavljeni radovi se mogu dostaviti u elektronskom formatu kako bi bili dostupni na zvaničnoj Internet prezentaciji Fondacije.

Crteži i tehnička dokumentacija Zlokovićevih projekata, poklonjenih Muzeju grada Beograda, biće dostupni u digitalnim bazama Muzeja i Fondacije, koje se sukcesivno popunjavaju.

Izvori

Na ovoj internet prezentaciji korišćeni su: arhitektonski crteži, skice i tehnička dokumentacija koja je deo Legata Milana Zlokovića oformljenog u Muzeju grada Beograda; fotografije (Zlokovićevih projekata, arhitektonskog nasleđa i predela Blakana, kao i lične fotografije Milana Zlokovića); likovni radovi; prilozi o modularnoj koordinaciji i naslovne strane knjiga i stručnih časopisa koji su deo zaostavštine Milana Zlokovića i sa kojim raspolaže Fondacija; fotografija slikara Ananija Verbickog i Milana Zlokovića tokom snimanja crkve manastira Gradac iz fonda Narodnog muzeja u Beogradu; fotografska dokumentacija o Kući Nevene Zaborski iz arhive Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; arhivska i projektna dokumentacija o Kući Nevene Zaborski, Vili Prendić i Vili Šterić koja je deo fonda Istorijskog arhiva Beograda; izgled sa elementima preseka Kuće Nevene Zaborski koji je načinila dr Ljiljana Blagojević; fotografije detalja fasade kuće Milana Zlokovića na Neimaru autora mr Bojana Kovačevića; razglednice Trsta i Graca; izgledi fasada i proporcijska analiza fasada škole u Jagodini koje je u CAD-u obradio dr Vanja Panić; fotografije makete Univerzitetske dečije klinike koja se čuva u Muzeju nauke i tehnike; fotografije Zgrade Josifa Šojata iz kolekcije Miloša Jurišića; fotografiju Bolnice za bolesti kostiju u Risnu autora M. Pavića (objavljenu u časopisu Jugoslavija); razglednica Vile Rivijera iz šezdesetih godina i izvod iz knjige „Problemi savremene arhitekture“ S. Planića iz kolekcije i biblioteke Nebojša Anteševića; pisani radovi Milana Zlokovića iz Zlokovićeve biblioteke i Narodne biblioteke Srbije.

KONTAKT